Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti

Predmet javnega naročila: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti za obdobje 3 let (36 mesecev), s predvidenim pričetkom 01.08.2021

Vrsta postopka: postopek za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z objavo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, upoštevaje ocenjeno vrednost

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno s sledečim terminskim načrtom: 

Rok za postavitev vprašanj                                                       do 19.5.2021 do 10.00 ure

Rok za predložitev ponudb                                                       do 7.6.2021 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb                                                                       7.6.2021 ob 11.00 uri


Razpisne datoteke: 1. Povabilo in Navodilo za izdelavo ponudbe

2. Priloga 1 - KAKOVOSTNE ZAHTEVE NAROČNIKA

3. PRIROČNIK Z MERILI KAKOVOSTI - ZADNJA VERZIJA V OBJAVI

4. Ponudbena dokumentacija - obrazci

5. Dodatni obrazci za ponudbo s podizvajalci

6. PREDRAČUNI - POPIS ŽIVIL 2021

7. ESPD