Vizija vrtca

Vizija vrtca

 • Omogočanje in zagotavljanje razmer za prijetno počutje otrok ter varnega, zdravega in za učenje spodbudnega okolja, v katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje enake ne glede na spol, telesno zgradbo in duševni razvoj, nacionalno pripadnost, kulturno izvor in veroizpoved;

 • spoštovanje in upoštevanje individualnih posebnosti in različnosti otrok;

 • upoštevanje Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu;

 • kakovostno izvajanje Kurikuluma za vrtce (zapisanega in prikritega);

 • dobri medsebojni odnosi v kolektivu in razvoj sodelovalne kulture;

 • soudeleženost otrok v procesu vzgoje in izobraževanja;

 • povezovanje med oddelki in enotami;

 • raznolike in aktivne oblike sodelovanja s starši;

 • povezovanje, sodelovanje z lokalnim okoljem;

 • različne oblike medgeneracijskega sodelovanja;

 • negovanje in razvijanje pripadnosti vrtcu;

 • motiviranje kolektiva za stalno strokovno izobraževanje (na strokovnem področju in na področju osebnostne rasti);

 • stalna praksa izvajanja (individualnih, kolegialnih) hospitacij;

 • zagotovitev pogojev za spodbudno učno in delovno okolje;

 • ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja;

 • ponudba lokalno in ekološko pridelane hrane;

 • skrb za okolje;

 • ohranitev oziroma povečanje vključenosti otrok v vrtec;

 • promocija vrtca – nadaljevanje načina dela, po katerem smo prepoznavni.