Obogatitvene dejavnosti

To so dejavnosti, ki spadajo v  izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma, zanimanja otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ter so skladne s cilji in z načeli Kurikuluma za vrtce. Da bi dosegli kakovostnejše rezultate, lahko vrtec občasno, kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti, projektov itd., v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo vključi tudi zunanje strokovnjake, vendar mora biti nosilec dejavnosti vzgojitelj, ne zunanji sodelavec. Namen prikazovanja in izvajanja obogatitvenih dejavnosti je v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen Zakona o vrtcih).
Več